Съдействие на чужденци

Съдействие преди пристигане

 • Разрешения за работа и имиграция (за граждани извън ЕИП, извън Швейцария);
 • Уреждане на документи за пребиваване (за граждани на ЕИП и Швейцария);
 • Създаване на търговско представителство;
 • Планиране на въпроси, свързани със здравеопазването, образованието, грижите за децата и закупуването, притежаването и отдаването под наем на имот.

След пристигане

 • Отдаване на жилище под наем и притежаване на имоти, споразумяване и прекратяване на наемане на офис и жилищни имоти;
 • Подновяване на разрешения за работа и документи за пребиваване;
 • Организиране на семейни разрешителни за членове на семейството извън ЕС;
 • Установяване и кандидатстване за постоянно пребиваване за изселници и членове на семейството от ЕС и извън ЕС;
 • Данъчно облагане на доходите и обезщетенията в натура (включително превозни средства, бонуси, апартаменти и COLA), включително споразумения за двойно данъчно облагане;
 • Схеми за стимулиране на заетостта;
 • Въпроси, свързани с получаване на здравни грижи, застрахователни искове и образование както в България, така и в трансграничен план в рамките на ЕС.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024