Търговски дружества и преобразуване

В основата на нашата практика са корпоративна и търговска работа, както и преобразуване на фирми. Обслужваме голям брой чуждестранни клиенти в различни икономически сектори и предлагаме правни съвети по корпоративни и търговски въпроси.

Нашите юристи имат задълбочени познания и богат практически опит както в местни, така и в международни сделки за придобиване и разпореждане с предприятия, предоставяйки пълно съдействие на страните с цел покупка или продажба на търговски предприятия.

Напълно наясно сме с целия процес по сключване на такива сделки и оказваме помощ с високо качество, както и съдействие на всеки етап от процеса до успешното приключване на сделките, включително:

Нашата помощ през различните етапи до сключване на сделката

Предварителен етап – запознаване на клиента с местната правна и регулаторна рамка; обсъждане на възможностите за структуриране на транзакцията, както и подход, и съдействие в преговорите с другата страна до постигането на предварително споразумение под формата на предварителна договорка или писмо за намерение.

Етап на комплексна проверка

Включва предоставяне на доклад относно бизнес/корпоративната структура, която се цели да се постигне, като в него очертаваме основните констатации от нашия анализ и препоръчителните стъпки, които трябва да се извършат по време на преговорите по сделката;

Определяйки формата на сделката – въз основа на намеренията на клиента и констатациите от надлежната проверка, ние даваме предложение за най -подходящата структура на сделката, т.е. сделки с акции или сделки с активи, прехвърляне на текущи дялове, създаване на Дружества със специална инвестиционна цел, сливания чрез придобиване и т.н., опирайки се на солидно транзакционно родословие в различни сектори, на опит от вътрешни и трансгранични данъчни съображения и др.;

Процес на изготвяне на документите по сделката – изготвяне и подпомагане при договарянето и прегледа на договорната документация по сделката, включително споразумение (и) за покупко -продажба на акции, споразумения за покупка на активи; изменения в корпоративния устав на целта и, когато е приложимо, допълнителна документация или документация, свързана с паралелни транзакции по прехвърляне или съответно изменение;

Етап на регулаторни одобрения – подпомагане на клиента за предприемане на необходимите действия за получаване на регулаторни разрешения, други проверки и одобрения;

Заключителен етап – наблюдение на успешното и своевременно изпълнение на сделката и всички приложими процедури с цел валидно и неоспоримо прехвърляне на собствеността и контрола, получаване на плащането, освобождаване на представителите на продавача от управителните органи и др.

Анти-тръст съвети и представителство

Някои транзакции изискват антитръстово известие и/или разрешение. Ние предоставяме експертни съвети на клиенти, които търсят разрешение от съответните органи по защита на конкуренцията. По-конкретно, ние имаме опит в предоставянето на съвети по отношение на злоупотреба с господстващото положение на пазара при транзакции, включващи национални и/или елементи от ЕС и сме съдействали за насърчаване съобразността на потребителския маркетинг на нашите клиенти с приложимото законодателство.

Също така предлагаме услугите си на клиенти, които се нуждаят от представителство в производства пред българската Комисия за защита на конкуренцията във връзка с разрешеня за концентрация и имаме опит, както с безспорни, така и със спорни процеси по тези въпроси на национално и европейско ниво.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024