Несъстоятелност и преструктуриране

Глобалната икономическа криза наложи трудности пред редица бизнеси. Резултатът е нарастващ брой случаи на закриване на различни форми на предприятия, започване на процедури по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и дейности по преструктуриране.

С нашите специфични и експертни познания в регулаторната рамка, както и с практически опит по сложни казуси, ние сме ценен съветник за нашите клиенти, които могат да защитят своите интереси във възможно най-голяма степен спрямо проблемите с платежоспособността на своите контрагенти и бизнес партньори.

Можете да разчитате на нас от обстойното разглеждане на правния статус на Вашите потенциални бъдещи контрагенти до непрекъсната защита на Вашите интереси по време на целия сложен процес в производство по несъстоятелност, започнало срещу вашите бизнес партньори и длъжници. Също така предлагаме практически и търговски съвети в целия спектър от спорни и безспорни въпроси, възникнали по повод производството по несъстоятелност.

Нашите адвокати имат богат опит в корпоративното преструктуриране и реорганизация. Ние предоставяме съвети и помощ в пълен обхват, които включват:

  • Изготвяне на сравнителен анализ на възможностите за корпоративно преструктуриране и техните потенциални последици върху засегнатите предприятия, включително запазване на лицензи и разрешения, въздействие върху договорните отношения с трети страни, прехвърляне на персонал и значителните данъчни последици;
  • Изготвяне на план за действие и предвиждане на срок за реорганизацията, позволяващ точни вътрешни оценки от ръководството;
  • Предоставяне на практическа помощ при прилагане на избрания метод за реорганизация, включително изготвяне на съответните корпоративни документи и търговски споразумения, получаване на необходимите административни одобрения, извършване на необходимите регистрации; и
  • Осигуряване на успешно завършване на процеса на преструктуриране и създаване на правни параметри за функционирането на новите форми на съществуване.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024