Корпоративно данъчно облагане

Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции.

Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното прилагане.

Нашият данъчен опит и знания се изграждат в много години на консултиране на нашите клиенти по сложни транзакции, сливания и придобивания, вътрешногрупови преструктурирания, както и на текущи ежедневни съвети за корпоративно управление на различни форми на предприятия в България.

Нашата цел е да предоставяме високоефективни и практически ориентирани данъчнo-правни консултации, които ще помогнат на нашите клиенти да постигнат целите си. Ние съветваме нашите клиенти по важни въпроси, свързани с данъците, включително:

  • Общи корпоративни и търговски данъчни въпроси;
  • Регистрации и възникнали проблеми по ДДС;
  • Данъчни аспекти на сливанията, придобиванията и преструктурирането;
  • Данъчни консултации при финансиране на транзакции;
  • Общи съвети и прегледи относно преките или косвените данъчни задължения и процедурите за съответствие;
  • Прилагане на споразумения за избягване на двойното данъчно облагане.

Резултатите, които сме постигнали в областта на данъчното облагане, са неизменна част от нашия правен опит, натрупан в други области на юридическата практика, като дружествено право, търговска несъстоятелност, преобразуване, търговски сделки, регулаторни въпроси, недвижими имоти.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024