Противодействие на изпирането на пари (AML)

Експертизата в противодействието на изпирането на пари и ЗМИП е едно от ключовите ни способности и рядка специализация сред българските адвокатски кантори.

Българското законодателство в областта на изпирането на пари се развива като част от забързаната световна тенденция. Спазването на ЗМИП е значителен риск както за финансовите институции, така и за нефинансовия бизнес.

Както финансовите, така и нефинансовите предприятия имат (като задължени субекти съгласно ЗМИП), различни задължения за наблюдение, оценка и докладване на подозрителна дейност. Правителствените агенции взаимодействат със задължените субекти и могат да провеждат разследвания или да замразят активи. Тези различни задължения и функции могат да влизат в противоречие с интересите и правата на клиентите и страничните наблюдатели.

Тъй като това е бързо развиваща се област, част от предизвикателството е в крак с променящите се промени. Работим в областта от 2017 г. Нашият екип се разшири през 2020 г. с добавянето на бивш специален агент от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), който сега ръководи работата ни в областта.

Нашата работа в областта на ЗМИП е в следните области:

  • Съвети към финансовите институции (включително относно разпространението на финансови продукти; fintech и нови технологии и други);
  • Съвети към задължени към ППП субекти, които са нефинансови организации;
  • Обучение по ДПП (лично и онлайн) на различни нива, но във всички случаи съобразено с нуждите на нашите клиенти и най -новите изисквания на регулаторните органи с правомощия по ПОД;
  • Проверка и одити на готовността за ППП;
  • Законно представителство пред задължени лица и дружества или лица, засегнати от принудително изпълнение в контекста на спорове, включително замразяване; използване на данни и други;
  • Служи като национална точка за контакт с ДАНС и българската национална банка за целите на запитванията.

Примери за други услуги, които предлагаме са:

  • Съдействие при проверка на клиентите и идентифициране на физически лица и компании, включително на крайния бенефициер (UBO) на компании и други юридически лица;
  • Съдействие при проверка на източника на средства и източника на богатство на клиента и на действителния собственик (и);
  • Консултиране по превенция и разработване на вътрешни политики, документация и процеси.

Нашата работа в областта на изпирането на пари е непрекъснато нарастваща и винаги силно международна.

Свързани събития

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024