Данъци

За да допълним нашата практика в други области свързани с физически лица и техните дела в България, ние имаме значителен опит в консултирането на лица относно данъчното структуриране, което включва и български такива структури.

Това се отнася както за бизнесмени, които искат да осигурят опростено, съобразено и ефективно администриране на всички приходи или печалби генерирани от инвестициите или операциите им в България, така и за международни лица с висока и много висока нетна стойност, които смятат, че България може да осигури полезни средства за структуриране на тяхната работа, като се имат предвид съществуващите връзки със страната или доколкото това е необходимо спрямо личните обстоятелства на съответното лице или семейство.

Можем също така да помогнем на тези, които имат български наследници да правят / получават дарения в или от България (вижте също информацията за благотворителните организации) в секцията с практика в тази област), както и на тези, които са емигрирали като работници в България (вижте също секцията относно помощта за чужденци).

Типичните проблеми, възникващи от индивидуалното данъчно планиране включват:

  • установяване или консултиране относно пребиваване или многократно пребиваване;
  • консултиране относно това как вероятно ще се справят с българските данъчни органи с многократното пребиваване, включително практическото прилагане на споразуменията за двойно данъчно облагане;
  • данък при източника върху доходите, печалбите, инвестициите и дивидентите;
  • консултации относно данъчното облагане при придобиването (включително внос, за целите на ДДС на ЕС) и разпореждането с лични активи с висока стойност (недвижими имоти, развлекателни кораби, включително яхти и самолети);
  • акции и други ценни книжа в частни компании или публични дружества, котирани на признати фондови борси, включително Българската фондова борса в София;
  • данъчни последици от правенето или получаването на дарения, включително даване по собствено желание, както и ситуации с регулация на налични активи в множество юрисдикции (вижте също нашата секция „Завещания, завети и наследяване“);
  • консултации относно придобиване, сделки и разпореждане с инвестиции в български бизнес;
  • използването на резидентни в България форми (най-вече – регистрирани в България частни дружества с ограничена отговорност) в обхвата на международните инвестиции.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024