Получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност в България

12 март 2021

Licences, Корпоративни клиенти

По-долу подробно описваме някои правни изисквания за получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност в България. 

Предистория

Българският Закон за хазарта от 2012 г. (ЗХ) и нормативните актове по прилагането му регулират онлайн хазартната дейност в България. За първи път онлайн хазартът беше законодателно уреден през 2014 г. 

С изключение на неотдавнашното прехвърляне на регулаторни правомощия от самостоятелен регулатор (Държавната комисия по хазарта) към данъчните органи (Националната агенция за приходите), регулирането на онлайн хазарта в България е стабилно.

Законът за хазарта определя като „онлайн хазарт“всяка хазартна игра, при която играчите залагат директно чрез интернет или други електронни средства за комуникация.

Българското законодателство позволява лицензирането на различни видове онлайн игри, включително залагания, покер и казино игри. Въпреки това, с изключение на моментните лотарии, след измененията на ЗХ, направени през февруари 2021 г., онлайн лотариите се превръщат в държавен монопол.

Въпреки че България е член на ЕС от 2007 г., секторът на хазарта е частично освободен от иначе универсалните закони на ЕС и няма специфичен закон на ЕС за хазарта.  Държавите членки, включително България, са автономни в регулирането на хазартната дейност. 

Изисквания за получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност

Само лицензирано дружество може да организира онлайн хазартни игри в България. Държавният орган, който разглежда заявленията и издава лицензи за хазартни игри, е Националната агенция за приходите (НАП).

В зависимост от планирания обхват на дейност, преди да се подаде заявление, трябва да се прегледат както общите, така и специфичните за играта изисквания за лицензиране.

Общите изисквания за получаване на лиценз за хазартни игри са следните:

  • Кандидатът трябва да е дружество, регистрирано в ЕС (например, Гибралтар вече не отговаря на изискванията);
  • Дружеството-заявител трябва да разполага с поне 1,5 млн. лева (приблизително 767 000 евро) внесен акционерен капитал;
  • Aко дружеството не е българско, то трябва да посочи упълномощен представител в България;  
  • Kандидатът не трябва да е бил уличаван в нарушения на Закона за хазарта в нито един момент (напр. да му е бил отнет лицензът; срещу неговите директори или мажоритарни акционери да е било образувано наказателно производство и т.н.).
  • Заявителят трябва да разполага с определени компютърни системи и мрежи, софтуер и др. Неговите „централни компютърни системи“ трябва да се намират в ЕС;
  • Банкова сметка в банка от ЕС, „оперираща в България“ – за депозиране на залози и изплащане на награди. На практика това може да означава, че банката трябва да е една от лицензираните банки, опериращи в България, а не другаде в ЕС; 
  • Централните компютърни системи трябва да могат да регистрират и идентифицират играчите и да са свързани със сървърите на Националната агенция за приходите, за да предоставят информация в реално време за изиграните игри, направените залози и изплатените награди;
  • Софтуерът за игри и всички актуализации трябва да бъдат одобрени от НАП;
  • След одобрението заявителят трябва да инвестира 1 млн. лева (приблизително 511 000 евро) в рамките на 6 месеца от лицензирането.

Специалните изисквания са специфични за конкретната игра (например, онлайн покера, има изисквания по отношение на използваната компютърна система, уебсайта, правилата и други).  Екипът на NBLO може да преразгледа специалните изисквания за всеки отделен случай.

Процес на кандидатстване за лиценз за онлайн хазартна дейност

Заявлението включва набор от документи (напр. удостоверения за добросъвестност; свидетелства за съдимост; информация за краен действителен собственик; различни декларации; информация за източника на средства; правила за провеждане на хазартните игри; вътрешни правила и процедури; вътрешни правила за KYC и AML; информация за уебсайта; информация за игралното оборудване; платежни документи и др.) 

Държавните такси за разглеждане на заявленията варират от приблизително 5 000 до 20 000 евро (например за лицензи за онлайн спортни залагания държавната такса е 20 000 лв (приблизително 10 220 евро)). Националният регулаторен орган може да изиска допълнителни документи.

Разглеждането на заявленията отнема между 60 и 90 работни дни. След разглеждането директорът на НАП одобрява или отхвърля заявлението за лиценз. Ако има отказ, той може да бъде обжалван пред Софийския административен съд

Лицензът обикновено се издава за срок от 5 години. 

При одобрение се заплаща допълнителна такса за издаване на лиценз след одобрението.

Данъци

Българските онлайн хазартни игри се облагат само с корпоративен данък върху облагаемата печалба от онлайн хазартни игри в размер на 10%. Могат да възникнат и различни трансгранични данъчни въпроси.

Изисквания след издаване на лиценза

Лицензираното дружество трябва да спазва посочените по-долу изисквания, за да продължи да притежава своя лиценз за онлайн хазарт.

Подготовка за постоянно спазване на изискванията

Както за целите на текущото съответствие, така и за целите на първоначалното лицензиране, операторите на онлайн хазартна дейност трябва да спазват и националното законодателство. Това включва: регулиране на рекламата, защита на потребителите, защита на данните, противодействие на изпирането на пари и други.

За да се осигури съответствие, може да се наложи изготвянето на вътрешни правила, политики и процедури; образци на договори; общи условия; одобряване и назначаване на съответните упълномощени лица, които ще изпълняват ключови роли, изискващи нормативно съответствие (ключови лица).

Търговски взаимоотношения с доставчици

От лицензирания заявител може да се изиска да сключи споразумения за доставка и обслужване (напр. Споразумение за ниво на обслужване) с доставчици на софтуер. 

Заетост

Могат да възникнат и въпроси, свързани със заетостта, включително спазването на клаузи за поверителност и други клаузи от значение за дейността на лицензирания заявител, както по отношение на ключовите лица, така и на всички други служители или консултанти.

NBLO често консултира по въпроси, свързани с хазарта, и с удоволствие ще ви съдейства. За повече информация, моля, свържете се с нас чрез контактната форма в нашия уебсайт или на [email protected].

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024