За първи път в България – регулация на краудфъндинг

21 септември 2022

Новини, Набиране на средства

С последните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които влязоха в сила на 1 юли 2022 г., за първи път в България бе въведена регулация на т.нар. краудфъндинг или както е нововъзприетият легален термин – “колективно финансиране”. На новата правна фигура е посветен цял отделен дял в ЗППЦК, като измененията са продиктувани от необходимостта от приемане на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503, който урежда колективното финансиране на европейско равнище.

Както е посочено в законопроекта на вносителите от Министерски съвет, колективното финансиране се разглежда като форма на алтернативно финансиране за стартиращите предприятия и за малките и средните предприятия, които обикновено разчитат на малки по размер инвестиции. Такова финансиране може да бъде под формата на заеми или чрез придобиване на прехвърлими ценни книжа или на други допустими инструменти за целите на колективното финансиране. С Регламент (ЕС) 2020/1503 се уреждат две основни форми на краудфъндинг – чрез използването на платформа за колективно финансиране за:

  • улесняване на отпускането на заеми и
  • пласиране на прехвърлими ценни книжа и на допустими инструменти за целите на колективно финансиране без безусловно и неотменимо задължение за придобиване (без твърд ангажимент).

Предоставянето на услуги за колективно финансиране е дейност, която изисква лиценз. За единен компетентен орган по лицензирането и надзора на доставчици на такива услуги е определена Комисията за финансов надзор (следва да се има предвид, че за доставчиците, които са кредитни институции, надзорът се осъществява от Българската народна банка), като изискванията към тях са сходни с тези към другите поднадзорни лица. Важно е да се отбележи, че с оглед необходимостта от свободно прехвърляне на инвестицията на капиталовите пазари, разпоредбите относно колективното финансиране не се отнасят до дяловете в дружества с ограничена отговорност или винкулирани акции, наред с някои други ограничения, предвидени в Регламент (ЕС) 2020/1503.

В NBLO имаме богат опит в областта на финансовите пазари и регулациите. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024