Договори за инфлуенсър маркетинг

27 август 2021

Социални мрежи, Интернет, Частни клиенти

Инфлуенсър маркетинг е атрактивна маркетингова възможност за собственици на търговски марки, които искат да популяризират своите продукти или услуги пред аудиторията на инфлуенсърите.

Когато инвестират в инфлуенсър маркетинг, търговците не могат да си гарантират дали маркетинговата кампания ще бъде печеливша. Те също не са сигурни дали инфлуенсърът ще изпълни изискванията на маркетинговата кампания. За инфлуенсърите споразуменията за популяризиране на марки са важен източник на приходи и често – основен такъв. Ето защо както за търговеца, така и за инфлуенсъра ще бъде от полза договор, който подробно урежда техните отношения.

Тази статия предлага съвети за това, какви договорни задължения да включите в договор за инфлуенсър маркетинг.

Какво е договор за инфлуенсър маркетинг?

Договор за инфлуенсър маркетинг е писмено правно споразумение, обхващащо цялата необходима информация за маркетингова кампания между инфлуенсър и собственик на търговска марка. Този договор включва задълженията на инфлуенсъра, търговеца – собственик на марката и всеки посредник между тях. Той урежда въпроси като продължителността на кампанията, резултатите, очаквани  от инфлуенсъра и начина, по който информацията ще се споделя между инфлуенсъра и търговеца. И двете страни могат да допринесат за прецизиране на условията, включени в договора, преди подписването му.

Търговски условия

Те се състоят от конкретни изисквания към съдържанието на кампанията, което се очаква да бъде реализирано. Сроковете, продължителността и честотата на публикациите, снимките, видеоклиповете или изявите на живо, например в IGTV.

Договорът урежда и договореното възнаграждение, което инфлуенсърът ще получи за изпълнение на своите договорни задължения.

Критерии за успешно изпълнение на задълженията

Ясните цели за постигане ще помогнат на инфлуенсъра и търговеца да преценят успешна ли е маркетинговата кампания, проведена от инфлуенсъра. Търговецът например може да пожелае да увеличи трафика към уебсайта си, да популяризира нов продукт или услуга или да достигне до нова аудитория. Необходимо е инфлуенсърите добре да разбират целите на търговеца, за да могат да отговарят на условията по договора с търговеца.

Договорът може да поставя условия на инфлуенсъра да представи на търговеца анализ на постове с коментари и реакции, за да проследи въздействието на маркетинговата кампания на инфлуенсъра.

Собственост върху съдържанието

В договора ще бъде посочено дали произведените рекламни материали принадлежат на търговеца – собственик на марката или на инфлуенсъра по време и след приключване на маркетинговата кампания. Търговецът може също да поиска да си запази правото да одобрява промоционални публикации, преди да бъдат излъчени.

Задължения за спазване на закона за защита на потребителите

Договорът съдържа изисквания инфлуенсърът да се ръководи от националното законодателство по отношение на изискванията за указване, че се рекламира продукт, услуга или марка, като предвиди задължения за  използването на подходящи визуални отличителни характеристики на маркетинговото съдържание като #реклама или #платенопартньорство.

Споразумения за неразкриване на информация

Споразуменията за неразкриване на информация са важна част от бизнес отношенията. Такива споразумения се използват за гарантиране  на конфиденциалността на информация с чувствителен търговски характер, която може да бъде споделяна в комуникацията между страните. Обикновено договорът за инфлуенсърство може да включва клаузи за неразкриване на такава информация. Също така може да се изработи и отделно споразумение за неразкриване на конфиденциална информация, особено в етапа на преговори преди сключване на договора за инфлуенсър маркетинг.

Клаузи за прекратяване

Валидните причини за прекратяване на договора ще зависят от приложимите разпоредби, които го уреждат. Някои особено значими причини за прекратяване могат да бъдат:

  • невъзможност на инфлуенсъра да предостави услуги, включени в договорното споразумение;
  • невъзможност на инфлуенсъра да показва изцяло своята публична личност и дейност;
  • невъзможност на инфлуенсъра да се придържа към споразуменията за неразкриване на информация чрез споделяне на чувствителна информация за търговеца;
  • невъзможност на търговеца да изпълни задълженията си за възнаграждение на инфлуенсъра; 

Заключение

Търговците и инфлуенсърите могат да се възползват от  договори за регулиране на търговските си отношения, тъй като маркетингът, провеждан от инфлуенсъри, става все по-широко разпространен. Договорът може да гарантира, че дългосрочните цели и очаквания на двете страни са уредени, предвиждайки изискванията, необходими за успешна маркетингова кампания на инфлуенсъра.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024