Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 1: Искане за присъединяване

7 ноември 2023

Корпоративни клиенти

Свързването на фотоволтаичен обект към мрежата е от решаващо значение за осъществимостта на много проекти за производство на електроенергия и съответно за техните организатори, разработчици и други лица, които се интересуват от успеха на даден фотоволтаичен проект.

В България този процес може да бъде сложен и включва спазването на различни закони и наредби.

В тази поредица от статии ще дадем ключова информация за етапите на процеса и свързаните с него документи.

Условия за присъединяване към мрежата

Следните физически и юридически лица имат право да се присъединят към  електропреносната и електроразпределителната мрежа: 

  1. Титуляри на вещни права (или друга подходяща собственост) – собственици, ползватели или наематели: Физически или юридически лица, които притежават право на собственост, използват земята или имат валиден договор за наем на земята.
  2. Други титуляри на вещни права: напимер. лице, на което е предоставено право на строеж върху чужд имот от титуляра на правото на собственост върху този имот или е предоставено по силата на закона.

Начало на процедурата по присъединяване

Първият етап от многостепенния процес на присъединяване в България включва извършване на предварителна оценка на условията за присъединяване на обекта на заявителя към електрическата мрежа. Заявителят трябва да подаде искане за присъединяване до съответния районен мрежови оператор (РМО), на чиято територия се намира обектът на заявителя. За тази цел територията на България е разделена на три района, по един за всеки от трите РМО. Заявлението трябва да се подаде в стандартен формуляр, предоставен от РМО. 

Необходими документи за искането за присъединяване

Искането за присъединяване трябва да бъде придружено от следния набор от документи:

  1. Виза за проектиране на присъединявания обект (ВП) или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – в случаите на ново строителство, преустройство на съществуващ обект и/или временно електроснабдяване на строителна площадка – тези хипотези обхващат по-голямата част от случаите и затова при тях се изискват в тази точка посочените документи. 
  2. Документ, доказващ правото на собственост или нотариално заверен договор за наем на съответната земя (когато е приложимо);
  3. Разрешение за поставяне на преместваем обект – когато искането е за временно електроснабдяване на преместваеми обекти;
  4. Нотариално заверено съгласие на наемодателя на земята в случай на наем.

Непълнота на документите

В случай на непълни  документи РМО уведомява писмено заявителя в срок от 5 дни от получаването им. След това заявителят разполага с 30 дни, за да отстрани всички непълноти. 

Прекратяване на процедурата

Ако в рамките на 30 дни непълнотите не бъдат отстранени, процедурата се прекратява.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024