Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 4: Инсталация на съоръженията за присъединяване и въвеждане в експлоатация

7 ноември 2023

Корпоративни клиенти

След като заявителят сключи договор за присъединяване (ДП) към мрежата  с районния мрежови оператор (РМО), РМО изготвя проектите за инсталиране на съоръженията за присъединяване на обекта. Обикновено на българския пазар инсталирането на това оборудване се финансира от РМО за негова сметка.

РМО разполага с 10 работни дни, за да изготви проектите. Ако е необходимо съгласуване с друг РМО, срокът от 10 дни може да бъде удължен до максимум 30 дни от датата на подаване. 

Начало на изграждането на присъединителните съоръженията

Изграждането на съоръженията за присъединяване започва, след като следните условия бъдат изпълнени:

  • (1) След прехвърляне на собствеността на земята, необходима за инсталиране на присъединителните съоръжения, на РМО, или (2) След учредяване правото на строеж от заявителя на РМО относно инсталиране на присъединителните съоръжения ;
  • Предоставяне на сервитути: предоставяне от страна на собственика на имота на РМО на сервитути/ право на достъп, позволяващи достъп до имота както по време на изграждането на съоръжението, така и при последващата му поддръжка;

(първите две точки са необходими, когато свързването към мрежата изисква да се изградят съоръжения)

  • Заплащане на такса от страна на заявителя за  присъединяване към мрежата

Въвеждане в експлоатация на обекта и на присъединителните съоръженията

Присъединителните съоръжения се поставят под напрежение, когато изискванията за въвеждането им в експлоатация са удовлетворени. Това изисква следното: 

  • Два документа за въвеждане в експлоатация, издадени от РМО;
  • Декларация за съответствие: заявителят трябва да удостовери, че електрическите инсталации отговарят на изискванията за безопасност и на техническите изисквания;
  • Влязъл в сила Договор за пренос и достъп (ДПД) – РМО предоставя на заявителя правото на достъп до мрежата и пренос на електроенергия;
  • Договор за доставка на електроенергия (ДДЕ), сключен между заявителя и дружеството, лицензирано да доставя електроенергия – РМО доставя електроенергията, произведена от обекта на заявителя  на потребител(и).

В рамките на 7 дни след изпълнението на горепосочените изисквания РМО трябва да постави под напрежение съоръженията.

Процесът на присъединяване към електропреносната мрежа в България може да бъде сложен, като трябва да се спазят различни правни и технически изисквания. В New Balkans Law Office нашият екип от опитни специалисти по енергийно право има за цел да Ви насочва и ръководи през всяка стъпка от  процеса, като гарантира спазването на разпоредбите и улесни успешното присъединяване към електрическата мрежа.

Свържете се с нас чрез нашата форма за контакт или ни изпратете имейл, за да научите повече за това как можем да Ви помогнем при присъединяването към електрическата мрежа в България и при решаването на Вашите правни въпроси, свързани с енергетиката.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024