Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 3: Договор за присъединяване

7 ноември 2023

Корпоративни клиенти

След получаване на официалното становище на РМО и след финализиране на предварителния договор за присъединяване към мрежата (ПДП) (когато такъв е необходим – вижте моля нашата статия за стъпка 2 от процеса), заявителите в България подават набор от документи за кандидатстване за договор за присъединяване към мрежата (ДП). ДП е официалното споразумение между РМО и разработчика/собственика на проекта до въвеждането в експлоатация на електрическата инсталация на обекта.

Документите в набора за кандидатстване се различават в зависимост от това дали е сключен или не ПДП.

Случаи без изискване за предварителен договор за присъединяване (ПДП) 

В случаите, когато не се изисква да има сключен предварителен договор, към искането се прилагат:

  • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя (ако е приложимо); и
  • Документ, удостоверяващ право на собственост върху обекта или договор за наем.

Ако се изгражда нов обект или се реконструира съществуващ такъв (поне една от тези две хипотези обхваща по-голямата част от случаите), се изискват следните допълнителни документи:

  • Разрешение за строеж; и
  • Одобрен от РМО „инвестиционен проект“, част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта..

Случаи със задължителен ПДП

Когато се изисква предварителен договор за присъединяване, към искането за ДП трябва да се приложат следните документи:

  • Нотариално заверено пълномощно (когато заявителят е представляван от друго лице);
  • Документи, удостоверяващи правата на възложителя за изграждане или разширение на обекта;
  • Одобрен от РМО „инвестиционен проект“, част архитектурна и част конструктивна свързана с монтирането на присъдинителните съоръженията;;
  • Проект, обхващащ електрическите и техническите аспекти;
  • Разрешение за строеж за “съоръженията за присъединяване”.

Изпълнение на Договора за присъединяване

РМО е длъжен да изготви договора за присъединяване към мрежата в рамките на 21 дни след подаване на заявлението и официално да покани заявителя да го сключи.

Ако заявителят не се яви да сключи ДП в рамките на една година, процедурата за свързване се прекратява.

В ДП изрично се посочват условията за присъединяване към мрежата.

Прекратяване на ДП

ДП остава в сила до въвеждането в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта. © New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024